Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to jednoznaczną zgodę.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Uwaga - ważna informacja (pismo do konsumentów - pdf).

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.lovesaints.pl.
 2. Regulamin udostępniany jest przez  Sprzedawcę nieprzerwanie na stronie internetowej sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

 1. Sprzedawca – LOVE SAINTS Agnes Dzwonek. Przedsiębiorca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pn. „LOVE SAINTS Agnes Dzwonek” z adresem siedziby ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 249, 40-616 Katowice, woj. śląskie, NIP: 6381656811, REGON: 243702350;
  Dane kontaktowe:
  email: lovesaints.info@gmail.com
  numer rachunku bankowego: 35 1030 0019 0109 8518 0633 4274
 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą,
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Klient- Przedsiębiorca, bądź Konsument,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin,
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.lovesaints.pl,
 7. Newsletter - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących towarów dostępnych w Sklepie.

 III. RODZAJE ORAZ ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SKLEP

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu świadczenie następujących usług:
  1. zawieranie umów sprzedaży towarów,
  2. prowadzenie konta Klienta w Sklepie,
  3. korzystanie przez Klienta z Newslettera;
 2. Świadczenie powyższych usług (określonych w III.1.1.) przez Sprzedawcę odbywa się na zasadach określonych Regulaminem.
 3. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania treści reklamowych w ramach strony Sklepu. Stanowią one integralną część Sklepu.
 4. Usługi elektroniczny określone w III.1. świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie.

 IV. WARUNKI ZAWIERANIA I ŚWIADCZENIA UMÓW O USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Świadczenie usługi elektronicznej w postaci umożliwienia zawierania umów sprzedaży towarów odbywa się poprzez zawarcie umowy na czas oznaczony. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia, bądź zaprzestanie jego składania przez Klienta.
 2. Świadczenie usługi elektronicznej w postaci prowadzania konta Klienta, odbywa się poprzez zawarcie umowy na czas nieoznaczony.
 3. Świadczenie usługi elektronicznej w postaci korzystania przez Klienta z Newslettera, odbywam się poprzez zawarcie umowy na czas nieoznaczony.
 4. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, niezbędne są następujące wymagania techniczne:
  1. komputer z dostępem do internetu,
  2. przeglądarka internetowa z włączonymi Cookies oraz Javascript,
  3. dostęp do poczty elektronicznej;
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującym prawem oraz wprowadzenia danych zgodnych z stanem faktycznym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach przedstawionych w opisie. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Oferowane towary są w cenach brutto.
 3. Do towaru należy doliczyć koszt przesyłki, który określony jest dla każdego towaru. Określony rodzaj przesyłki zawiera maksymalną ilość towaru, który objęty jest jedną opłatą.
 4. Towary promocyjne mogą być dostępne w ograniczonej ilości. Po wyczerpaniu towarów oferta promocyjna wygasa.
 5. Klient składa zamówienie poprzez rejestrację konta i dodanie towarów do koszyka, następnie wymagane jest potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 6. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, w godzinach pracy sklepu, tj. od godz. 9 do 17. O czasie oczekiwania na wysyłkę klient informowany jest drogą mailową.
 7. Wszystkie sprzedawane towary posiadają wymagane przepisami prawa certyfikaty oraz atesty, a także są dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie zamówienia w formie wiadomości e-mail. Potwierdzenie zamówienia powoduje związanie Klienta jego zamówieniem i inicjuje zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Wiadomość zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, odnośnik do niniejszego Regulaminu.
 9. Do każdego zamówienia dostarczane jest potwierdzenie zakupu (paragon lub faktura  na życzenie).

VI. PŁATNOŚCI

 1. Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Sposób płatności kupujący określa w Formularzu Opcji Dostawy. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem - przedpłata na rachunek bankowy sprzedawcy. Numer rachunku bankowego znajduje się w pkt II.1
 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, towar objęty zamówieniem wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku Sprzedawcy.

VII. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa odbywa się w określony w zamówieniu sposób.
 2. Towary mogą być dostarczone wysyłkowo za pośrednictwem firm kurierskich oraz operatorów pocztowym. Wszystkie możliwe opcje dostawy danego towaru wraz z deklarowanymi terminami dostawy są dostępne na stronie internetowego Sklepu.
 3. Warunkiem dostawy towaru jest uzupełnienie Formularza Opcji Dostawy przez Klienta.
 4. Czas dostawy od 7 do 14 dni roboczych.

VIII. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Wada fizyczna towaru jest to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową sprzedaży, a wiec jeśli towar nie posiada odpowiednich właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia. Jeśli towar nie posiada właściwości , o których sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o których Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia, lub gdy towar został dostarczony Klientowi w stanie niekompletnym, nie jest zgodny z wylicytowanym, nie nadaje się do użytku – do celu w jakim jest używany, nie jest zgodny z opisem i/lub ze zdjęciem.
 3. Wada prawna towaru występuje wówczas gdy, stanowi on własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem tej osoby, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru występuje, jeżeli zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
 5. Klient powinien odesłać towar na adres siedziby Sprzedawcy wraz z opisem wady fizycznej lub prawnej i potwierdzeniem zakupu.
 6. W pozostałych przypadkach oraz reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych powinny być dostarczone na adres e-mail Sprzedawcy lub na adres siedziby Sprzedawcy.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.
 8. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Przepis ten jednak nie ma zastosowania w przypadku, jeśli towar był już wcześniej wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 9. Konsument może zamiast usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad lub zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy, albo wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 10. W przypadku uznania reklamacji Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokryje koszty odbioru oraz dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.
 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu dla Konsumentów obowiązuje przez okres dwóch lat.
 12. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie pomiędzy Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 13. Klient ma czas do 48 godzin po otwarciu przesyłki o zgłoszenie ewentualnych błędów szycia.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument zgodnie z przepisami ustawy  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni.
 2. Konsument powinien złożyć odstąpienie na formularzu dostępnym poniżej (załącznik nr 1).
 3. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy przez Konsumenta, liczy się od dnia objęcia przez Konsumenta towaru w posiadanie.
 4. Wszystkie dokonane płatności w związku z odstąpienie zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy tylko i wyłącznie na konto bankowe.
 5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za zwrot poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów ponad najtańszy sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz w  której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dotyczy to także towarów na indywidualne zamówienie.
 9. Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki zwrotnej.
 10. Ze względów higienicznych nie przyjmujemy reklamacji odzieży znoszonej, brudnej i posiadającej nieprzyjemne zapachy potu i innej wydzieliny.

X. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.09.2016 r.
 2. Regulamin oraz zawieranie umów przez Sprzedawcę jest zgodne z prawem polskim.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, to pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w ich miejsce mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lovesaints.pl korzystają z ochrony praw autorskich i należą do Sprzedawcy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, która powstanie poprzez użycie jakichkolwiek treści bez zgody Sprzedawcy.
 6. Wszelkie postanowienia regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Sprzedawcy i Klientów, a nie ich wyłączenie lub ograniczenie.
 7. Powstałe spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, będą rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego.  Jeżeli nie będzie ono możliwe, spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Sąd Polubowny (wniosek dostępny pod adresem http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument ma możliwość skorzystania także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 8. W przypadku sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą właściwość sądu określona jest zgodnie z siedzibą Sprzedawcy.

Administratorem danych osobowych jest LoveSaints z siedzibą w Katowicach ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 249.

XI. CEL I PODSTAWA PRAWA PRZETWARZANIA DANYCH:

 1. umożliwienie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania ze strony www.lovesaints.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za sprzedaż towarów sprzedanych za pomocą strony www.lovesaints.pl;
 2. realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży zawartych za pośrednictwem strony www.lovesaints.pl;
 3. obsługa reklamacji w przypadku złożenia takiej reklamacji;
 4. obsługa zgłoszeń kierowanych do nas np. przy pomocy formularza kontaktowego oraz wszelkiego rodzaju korespondencji, zapytań, próśb i innych kwestii wynikających z charakteru działalności LoveSaints z siedzibą w Katowicach ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 249.
 5. realizowanie zapisów regulaminu

XII. Dane osobowe są przetwarzane również w celach wskazanych poniżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LoveSaints którym jest :

 1. kontaktowanie się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta – poprzez e – mail oraz telefon;
 2. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 3. obsługa próśb, zapytań przekazywanych do naszego działu obsługi klienta; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zamówiony towar mogą Państwo wymienić w terminie 14 dni od jego otrzymania, pod warunkiem że towar nie był używany. Koszty przesyłek wymienianego towaru w przypadku źle dobranego rozmiaru ponosi kupujący.


REGULAMIN (PLIK PDF)